Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
stosowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bełchatowie

od dnia 1 września 2020 roku

wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

oraz na podstawie zaleceń MEN oraz wytycznych GIS.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

I. Procedura organizacji zajęć w NSP w Bełchatowie

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisówprawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. Przebywanie w szkole osób trzecich jest ograniczone do minimum. Wszystkie osoby wchodzące z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). Wprowadzony został rejestr osób trzecich wchodzących do szkoły.

 4. Komunikacja z rodzicami dotycząca pobytu dziecka w szkole odbywa się poprzez rozmowy telefoniczne, messenger. Konsultacje z nauczycielami odbywać się będą wg harmonogramu, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania.

 5. Rodzic poprzez domofon informuje o odbiorze dziecka i czeka przed wejściem do szkoły.

 6. Szkoła jest czynna w godzinach 6.30-17.00

 7. W celu spełnienia wymagań MEN oraz GIS wprowadzone są następujące rozwiązanie organizacyjne:

  7.1. Uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie ( tylko w przypadku uczniów klas I oraz w ściśle uzasadnionych przypadkach rodzic może wejść z dzieckiem do szkoły, wyłacznie do pomieszczenia szatni, sekretariatu z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m oraz przy zastosowaniu środków ochronnych – dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa). Rodzic ucznia klasy I może wejść z dzieckiem do szkoły tylko do piątku 11 września 2020 roku.

  7.2. Poranna świetlica w godzinach 6.30-7.30 jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów, którzy muszą skorzystać z zapewnionej opieki, których rodzice pracują i nie są w stanie dowieźć uczniów na godzinę rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Warunkiem koniecznym było złożenie deklaracji udziału dziecka w porannej opiece świetlicowej.

  7.3.Uczeń wchodzący do szkoły:

  - dezynfekuje lub myje dłonie,

  - udaje się do szatni, po czym do wyznaczonej sali (świetlica lub sala lekcyjna)

  Od godziny 7.30 uczniowie wchodzący do szkoły nie idą już na świetlicę.

  Po skorzystaniu z szatni rozchodzą się do swoich sal. Na korytarzach juz od 7.30 dyżurują nauczyciele, którzy pilnują aby uczniowie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa udali się do swoich sal.

  7.4. Wprowadzono harmonogram przerw międzylekcyjnych, tak aby uniknąć kumulacji większej liczby uczniów na korytarzach szkoły. Wydzielono sektory, w których przebywa jedna klasa ( z podziałem na zmianowy pobyt w sali, korytarzu i boisku szkolnym).

  7.5 Nauczyciele na przerwach dyżurują w przyłbicach, maseczki dla uczniów nie sąobowiązkowe. Uczniowie, którzy na przerwach chcą nosić maseczki, przyłbice mają taką możliwość.

  7.6 Wprowadzono zakaz pozostawiania w szkole ubrań oraz obuwia zmiennego poza szafeczką w szatni. Worki z butami zmiennymi codziennie uczniowie zabierają ze sobą lub buty zostawiają w swoich szafeczkach.

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać, luz zdezynfekować usunięto z zali lub uniemożliwiono do nich dostęp.

9. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki, obręcze itp. Wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem po każdym dniu zajęć, w miarę możliwości częściej.

10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

11. Opracowano regulamin świetlicy i biblioteki szkolnej zgodnie z wytycznymi.

12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu także w czasie przerw.

13. Każdy uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć są na stoliku szkolnym, tornistrze lub szafeczce szkolnej. Dziecko nie może zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14. W szkole znajduje się bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała, która odbywa się w razie potrzeby (zaobserwowania objawów chorobowych, złego samopoczucia ucznia).

15. Nauczyciele zobowiązani zostali do wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa obowiązujących obecnie w szkole.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u ucznia zakażenia COVID-19

 1. Izolacja dziecka w miejscu do tego przeznaczonym odpowiednio wyposażonym.

  Pomieszczenie nr 3 – parter szkoły.

 2. Poinformowanie rodzica dziecka o zaistniałej sytuacji i zobowiązanie do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.

 3. Zobowiązanie rodzica do poinformowania dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia COVID-19

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 2. Pracownik podejrzewający u siebie zakażenie zobowiązany jest pozostać w domu i poinformować telefonicznie dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów w czasie wykonywania pracy należy niezwłocznie odsunąć go od wykonywanej pracy, odizolować lub odesłać do domu. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 4. Obszar po którym poruszał się pracownik poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu
  i dezynfekcji zgodnie z procedurami.

 5. Dyrektor stosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 6. W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

Procedura przyjmowania i wydawania posiłków

 1. Przy organizacji żywienia należy bezwarunkowo przestrzegać zasad higieny
  i bezpieczeństwa.

 2. Uczniowie spożywają w szkole posiłki: śniadanie w swoim zakresie, obiad dostarczony przez catering ( jednorazowe pojemniki i sztućce)

 3. Dostarczenie cateringu i odbiór pojemników odbywa się z zachowaniem dystansu (osoba dostarczająca odpowiednio zaopatrzona w środki ochrony osobistej zostawia pojemniki
  w wyznaczonym miejscu bez kontaktu z pracownikami szkoły).

 4. Wydawanie posiłków i zbieranie brudnych opakowań odbywa się przez jednego wyznaczonego pracownika z zastosowaniem środków ochrony osobistej ze zwróceniem szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.

 5. Korzystanie z posiłków odbywa się bezpiecznie w salach po uprzednim umyciu rąk
  i przygotowaniu miejsca poprzez czyszczenie blatów.

 6. Odbiór pojemników odbywa się poprzez wystawienie ich w wyznaczone miejsce bez kontaktu z pracownikiem cateringu.

Procedura utrzymywania czystości w szkole

 1. Przy wejściu do budynku umożliwienie skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk
  oraz umieszczenie informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki.

 2. Zobligowanie wszystkich wchodzących do budynku do dezynfekcji dłoni przy wejściu i zakrywaniu ust i nosa.

 3. Regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Na kartach monitoringu stanowiących załącznik do procedury i znajdujących się
  w każdej sali, pomieszczeniach gospodarczych, ciągach komunikacyjnych oraz łazienkach wyznaczony pracownik odnotowuje przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich w tym blatów w salach, kuchniach, zmywalniach, klawiatury, włączników.

 5. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcję.

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 132088