Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Zasiłek opiekuńczy

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 marca 2020r.Poz. 374

 

U S T A W Az dnia 2marca 2020r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Art.4.1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko,                 z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa wart.32ust.1pkt1 ustawy z dnia 25czerwca 1999r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z2019r. poz.645 i1590)

przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14dni.

2.Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa                     w ust.1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa wart.33ust.1pkt1tej ustawy.

Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa wart.32ust.1 ustawy, o której mowa w ust.1, nie przysługuje.

 

 

 

 

Wprost wynikające z przepisu specustawy:

  • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. 
  • Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki.
  • Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia.
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka. (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS, dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u.
W całości zasiłek opiekuńczy finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca. Pracodawca, staje się płatnikiem zasiłków należnych uprawnionym - ale tylko w czasie trwania ubezpieczenia, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kwotę wypłaconych zasiłków opiekuńczych pracodawca potrąca z należnych składek za ubezpieczonych.

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 121120